fbpx
Safecare - et blåt logo med sort baggrund

Botilbud m.m.

Vi kombinerer personcentreret omsorg, skærmning, sikkerhed og pædagogisk indsats

Oplever I vold og trusler?

Oplever I trusler, udfordrende eller udadreagerende adfærd? Er personalet ved at være lidt pressede? Har I fået en ny borger der måske har nogle andre behov end forventet, eller har en borgers situation blot ændret sig?

Alt for meget personale på landets bosteder, plejehjem og i hjemmeplejen oplever vold og trusler. Mere end hver femte specialpædagog har været udsat for vold i en eller anden form – for plejepersonale er tallet tæt på det samme (www.arbejdsmiljoweb.dk).

Vi kan give jer et trygt miljø tilbage. Det kan ofte dreje sig om små justeringer eller blot en kort periode, der er svær i en borgers liv, hvor det er nødvendigt med et ekstra personale, der er trænet i at arbejde under de, til tider tilspidsede forhold, der kan opstå i hverdagen med udsatte borgere.

Tryghed, sikkerhed og ro

Vi tilbyder kortere og længerevarende indsatser der sikrer tryghed, sikkerhed og ro, kombineret med en pædagogisk indsats i jeres hverdag. Dette kan opnås på flere måder. Vi kan eksempelvis støtte én til én, hvor vi for en periode varetager den pædagogiske indsats omkring en borger. En anden løsning kan være med en pædagogisk vagt, der med pædagogisk skærmning kan træde til, hvis der opstår en uhensigtsmæssig situation, eller en pædagogisk vikar, som er vant til at arbejde med pædagogisk sikkerhed og kan indgå i den daglige normering.  

Hos SafeCare har vi mange års erfaring med skærmning, sikkerhed og pædagogisk arbejde.

Tilpassede løsninger

Vi leverer tilpassede løsninger inden for en bred vifte af områder inden for det specialiserede socialområde. Bl.a.:

  • Udviklingshæmning
  • ADHD
  • ASF
  • GUA
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Udadreagerende adfærd
  • Skizofreni
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Erhvervet hjerneskade
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelse

 

Vi ønsker at gavne, ikke kun borgeren, men også borgerens omgivelser, herunder medborgere og personale.

Positiv og tillidsfuld relation til borgeren

Vores arbejde sigter altid mod at minimere risikoen for vold, konflikter og magtanvendelser. Ved at etablere et trygt og sikkert miljø, bidrager vi til at skabe et miljø, der mindsker stress og fremmer udvikling.

Vores personale er trænet i at håndtere potentielle konfliktsituationer og anvender ikkevoldelige kommunikations- og deeskaleringsteknikker for at forebygge vold og trusler. I alle former for indsatser lægger vi vægt på at opbygge en positiv og tillidsfuld relation til borgeren, hvilket bidrager til at reducere stress og udadreagerende adfærd.

Fast faglig koordinator

Vi lægger vægt på den personlige vinkel, hvorfor I vil få tilknyttet en fast faglig koordinator ved samarbejdets opstart, som følger jer under hele forløbet. Vi ønsker at levere den bedst mulige service sammen med den bedst mulige faglige indsats under vores samarbejde. Den faglige koordinator fungerer som bindeled mellem jer og det team, der bliver samlet for at løse jeres udfordring. Dette gør, at samarbejdet bliver mere smidigt, og ændringer kan implementeres hurtigere, med en mere tilfredsstillende indsats til følge, hvilket i sidste ende kommer borgeren, medborgere og det faste personale til gode.

En tidsramme kan være svær at fastsætte. Nogle indsatser er fra start sat til at fortsætte, indtil en borger skal fraflytte de nuværende rammer. Dette ses ofte ifm. et fejlmatch eller hvis borgers støtteniveau ændrer sig. Andre gange er der tale om en mere afgrænset tidsramme, f.eks. hvis en borger er i en belastet periode og det derfor kan være nødvendigt med ekstra støtte, et team, en pædagogisk vagt eller noget helt andet. Målet vil her være at det faste personale varetager så meget af den pædagogiske indsats som muligt, da vi vil arbejde hen imod, at vores personale skal udfases, så snart borgeren igen er i habituel tilstand.

Få trygheden tilbage
Få trygheden tilbage med SafeCare. Vi leverer sikkerhed, pædagogik og effektivitet i vores vikarløsninger, så I kan fokusere på det vigtigste - at skabe bedre oplevelser for borgere og personale.